ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN PUMPTECH BV

1. PRIJS

Tenzij anders overeengekomen, zijn onze prijzen in EURO . Onze prijzen zijn AF FABRIEK voor bedragen tot € 1.250 (exclusief BTW en korting). Bedragen boven € 1.250 zijn portvrij, tenzij anders overeengekomen. Verzendingskosten voor spoedzending en postpakketten zijn steeds voor rekening van de koper. Op facturen onder de € 50 dienen wij € 12.5+BTW administratiekosten aan te rekenen.

2. AANBIEDING

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing door het feit van de effectieve bestelling en voor zover de bijzondere verkoopvoorwaarden die beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen, er niet van afwijken. Behoudens uitdrukkelijke afwijking zijn de in onze offerte vermelde prijzen geldig gedurende één maand. Door het plaatsen van een bestelling verzaakt de koper elke toepassing van de bepalingen van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden, zelfs indien deze bedingen dat zij alléén geldig zijn. De inhoud van onze algemene voorwaarden kunt U bekomen via onze website www.pumptech.be of op aanvraag bij onze commerciële medewerkers.

3. PLAATS VAN LEVERING

De levering en in ontvangst name van de door ons verkochte goederen geschiedt of wordt verondersteld te geschieden in onze magazijnen te Aarschot, behoudens andersluidende overeenkomst. In geval van verzending AF FABRIEK naar een plaats, aangeduid door de koper, worden de goederen beschouwd als opgeleverd in ons magazijn en reizen voor rekening en risico van de koper. De koper dient zich, in geval van schade, enz., te wenden tot de transportonderneming.

4. BETALING

Alle betalingen dienen te gebeuren op de zetel van de verkoper, netto zonder disconto, contant bij levering, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. Het uitschrijven van wissels verandert niets aan deze bepaling. De facturen die bij de vervaldag onbetaald zijn gebleven zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 1 % per maand vanaf de maand die volgt op de vervaldatum van het factuur. Indien de betaling niet werd gedaan op de vervaldag zal de koper ons bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding ten bedrage van 15 % van de gefactureerde prijs verschuldigd zijn, met een minimum van € 50 per factuur. Deze strafbepaling is forfaitair en onherleidbaar. Het geleverde materiaal blijft onze eigendom tot het ten volle is betaald. Een klacht van de koper op de goede werking van het materiaal verandert niets aan de bepaling dat de betaling moet geschieden op de vervaldag. De garantie die wij geven op ons materiaal voorziet hierin. In geval van niet betaling behouden wij ons het recht voor om met de uitvoering van alle lopende bestellingen te wachten tot de betaling gedaan wordt. De niet betaling van een factuur of elke andere vervallen som zal de opeisbaarheid van andere niet vervallen schulden tot gevolg hebben. Bij bestellingen boven 5.000 € dient een voorschot betaald van 30 %, tenzij anders bepaald bij de offerte. Indien de som van onbetaalde facturen en (lopende) bestellingen de toegekende kredietlimiet overstijgt, dienen eerst één of meerdere facturen betaald vooraleer bestellingen weer kunnen uitgeleverd worden.

5. LEVERING

De leveringsbepalingen in onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Tenzij anders overeengekomen geeft levering na de overeengekomen datum geen recht op enige schadevergoeding.

6. ANNULERINGS- EN TERUGZENDKOSTEN

Indien de koper voorafgaandelijk aan de levering de bestelling volledig of gedeeltelijk annuleert, zullen wij vergoed worden voor alle kosten tot op de datum van annulering opgelopen en voor alle daaruit voortvloeiende uitgaven. Deze vergoeding bedraagt minimum 30 % van de overeengekomen prijs tenzij wij een grotere schade kunnen bewijzen.

7. KLACHT

Na een tijdsverloop van 10 kalenderdagen na ontvangst der goederen, heeft de koper geen recht meer om een klacht in te dienen betreffende de zichtbare gebreken van het geleverde goed. Geen enkele koopwaar mag ons worden teruggezonden zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Teruggave dient franco in onze magazijnen, binnen de acht dagen na onze goedkeuring, te geschieden. In geval van gewettigde klacht heeft de koper recht op vervanging van het materiaal binnen een normale afleveringstermijn, zonder prijsverhoging.

8. HERSTELLINGEN

Met herstellingen wordt pas begonnen na ontvangst van een schriftelijk order.

9. OVERMACHT

Gelden als bevrijdende omstandigheden: alle omstandigheden die zich buiten de wil van één van de partijen voordoen na de totstandkoming der overeenkomst en de uitvoering daarvan verhinderen zoals onder andere: arbeidsconflicten, brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod van deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, enz. De partij die zich op bovenbedoelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. Het ontstaan van één van deze omstandigheden ontslaat beide partijen van hun verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst. Indien ten gevolge van deze omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst binnen een redelijke termijn onmogelijk wordt, heeft elk der partijen het recht de overeenkomst door een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.

10. GARANTIE

Wij garanderen ons materiaal voor de periode, van 1 jaar na levering voor industrieel materiaal en 24 maanden voor particulier materiaal, tenzij anders overeengekomen. In geval van door ons erkende verborgen gebreken (constructiefout) heeft de koper enkel en alleen recht op de vervanging of herstelling van het materiaal binnen een normale leveringstermijn zonder aanleiding te kunnen geven tot de ontbinding van de koop of tot enige prijsverhoging en zonder enige bijkomende schadevergoeding of gedeeltelijke terugbetaling van de prijs. Elk beroep op de garantie moet aan ons gericht worden bij een per post aangetekende brief, voor het verstrijken van de termijn van 18 maanden na levering of 1 jaar na in gebruik name . Wij erkennen geen enkele verantwoordelijkheid voor om het even welke gevolgen, voortspruitend uit een installatie van ons materiaal niet opgezet volgens de regels van de kunst zoals bepaald in onze bedrijfsvoorschriften, in zoverre deze installatie niet door ons werd verricht. Wij aanvaarden geen andere aansprakelijkheid dan deze vermeld in dit artikel. Wij zullen enkel gehouden zijn tot de productaansprakelijkheid die ons door de wet wordt opgelegd en wij zullen niet gehouden zijn tot het betalen van schadevergoeding voor schade veroorzaakt aan goederen die voor beroepsdoeleinden worden gebruikt of voor verliezen gebonden aan de beroepsactiviteiten van de koper of van de personen waarvoor hij aansprakelijk is uit hoofde van artikel 1384 BW.

11. RECHTSBEVOEGDHEID

In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Leuven bevoegd. Op deze koopovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Indien een bepaalde bepaling om één of andere reden ongeldig zou bevonden worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door de dichtst benaderende bepaling dewelke wettelijk mogelijk is.

12. GEHEIMHOUDING EN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

  1. De Klant en Pumptech bv dienen strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen ten aanzien van vertrouwelijke informatie verkregen van de andere partij, waaronder zijn begrepen technische, financiële en zakelijke informatie en know-how, alsmede deze Overeenkomst, haar bestaan en haar inhoud.
  2. De Klant en Pumptech bv zullen ten allen tijde de toepasselijke privacywetgeving respecteren. Voor privacygerelateerde zaken kan Pumptech bv gecontacteerd worden via info@pumptech.be.

PumpTech BVBA, IZ Nieuwland Zone B629 Nieuwlandlaan 131 – 3200 AARSCHOT BE0808.319.806